WERK IN UITVOERING

    • Als trainer/begeleider  verzorg ik  samen met Nilguin van Raad de leergang leiderschap voor de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) (2022 e.v.) Het betreft het ontwikkelen en begeleiden van de leergang Leiderschap voor de commandanten en directeuren van de 25 veiligheidsregio’s. Een leergang waarin leren van casuïstiek centraal staat, en er veel aandacht is voor de onderstroom, en de dynamiek en patronen in de groep. Doel van de leergang is het ontwikkelen van collectief leiderschap en van professioneel gezag voor het Veiligheidsberaad, ministeries en andere stakeholders, en het versterken van het imago van de RCDV. De leergang is een werkplaats waarin het voeren van het goede gesprek en leren centraal staan. Intervisie, reflectie en feedback zijn essentieel om te leren, het zelfcorrigerend vermogen te vergroten, en gezamenlijk strategische vraagstukken op te kunnen pakken. Het betreft een leergang van 2 jaar.
    • Als Programmanager Routekaart eindverantwoordelijk voor een groot organisatieontwikkeltraject van de gemeente Veldhoven. Onderdelen daarvan zijn een omgevingsanalyse, een analyse van organisatiecultuur en bedrijfsprocessen, het opstellen van een nieuwe visie, een SPP, etc.. Naast analyse en planvorming gaat het ook om het implementeren van plannen, resulterend in ander gedrag. Doelen van het programma zijn onder meer het herstellen van een gezonde balans tussen taken en capaciteiten, het toekomstgericht maken van de organisatie en het waar mogelijk verbeteren van de relatie en rolverdeling tussen MT en College/Raad. In opdracht van de gemeentesecretaris/algemeen directeur en een van de wethouders. Langlopende interim-opdracht.
    • Als teamcoach/strategisch adviseur verzorg ik bij KWR een serie bijeenkomsten met een van de kennisteams, gericht op het verbeteren van de samenwerking en prestaties. Aan de orde komen onder meer: visie & strategie, focus, plannen en organiseren, besluitvorming, rollen en competenties.
    • Als Programmanager Omgevingswet ben ik bij de gemeente Veldhoven eindverantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet. Deze bestaat uit vier deelprogramma’s en een groot aantal projecten en activiteiten. Het betreft een omvangrijke veranderopgave, met uitdagingen in de bovenstroom (omgevingsvisie, werkprocessen, ICT) en de onderstroom (attitude en gedrag). De Omgevingswet is feitelijk een vehicel voor een belangrijke verandering van de organisatiecultuur. Gericht op meer flexibiliteit in de samenwerking met burgers en ondernemers en ruimte geven aan initiatieven. Meer participatie. Beleidsregels en verordeningen verminderen én integreren. Van een ‘nee, tenzij’ naar een ‘ja, mits’ houding. Dat vraagt veel van alle betrokkenen. Langdurige interim-opdracht.