WERK IN UITVOERING

    • Als procesbegeleider en adviseur ondersteun ik SOVAK op het gebied van organisatieontwikkeling. Dat betreft (i) het handen en voeten geven aan de kernwaarden, (ii) het vormgeven van de verbinding tussen bestuur, management en medewerkers, en (iii) het tot stand brengen van een cultuur van psychologische veiligheid, waarin het het voeren van lastige gesprekken mogelijk is. In een eerste fase van het traject gaat het om het visualiseren van de gewenste toekomst, en het in kaart brengen van het gedrag dat daarbij hoort. Ik werk daarbij vanuit het gedachtengoed van Viral Change (Leandro Herrero). Het verspreiden van het gewenste gedrag gebeurt viraal, via een mechanisme van voordoen en afkijken. Veel andere interventies hebben betrekking op het faciliteren van ontmoetingen waarin het bespreken van casuïstiek centraal staat. Daarmee geven we handen en voeten aan de visie en kernwaarden en faciliteren we het ontwikkelen van de competentie om met elkaar goede gesprekken te voeren, ook over lastige kwesties. Daarbij maak ik gebruik van onder meer World Cafés, Socratische gesprekken (De achterkant van het gelijk), intervisie, etc.
    • Als procesbegeleider en adviseur ondersteun ik Waterleiding-MaatschappijLimburg (WML) bij het herijken van haar missie, visie en doelen. In een eerste fase van het traject gaat het om het herijken van de strategische doelen, en het zorgen voor alignment binnen de organisatie.  Ook ontwikkelen we een organisatievisie, waarbij er aandacht is voor de organisatiecultuur.
    • Als trainer/begeleider  verzorg ik  samen met Nilguin van Raad de leergang leiderschap voor de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) (2022 e.v.) Het betreft het ontwikkelen en begeleiden van de leergang Leiderschap voor de commandanten en directeuren van de 25 veiligheidsregio’s. Een leergang waarin leren van casuïstiek centraal staat, en er veel aandacht is voor de onderstroom, en de dynamiek en patronen in de groep. Doel van de leergang is het ontwikkelen van collectief leiderschap en van professioneel gezag voor het Veiligheidsberaad, ministeries en andere stakeholders, en het versterken van het imago van de RCDV. De leergang is een werkplaats waarin het voeren van het goede gesprek en leren centraal staan. Intervisie, reflectie en feedback zijn essentieel om te leren, het zelfcorrigerend vermogen te vergroten, en gezamenlijk strategische vraagstukken op te kunnen pakken. Het betreft een leergang van 2 jaar.
    • Als teamcoach/strategisch adviseur verzorg ik bij KWR een serie bijeenkomsten met een van de kennisteams, gericht op het verbeteren van de samenwerking en prestaties. Aan de orde komen onder meer: visie & strategie, focus, plannen en organiseren, besluitvorming, rollen en competenties.