WERK IN UITVOERING

    • Als Programmanager Omgevingswet ben ik bij de gemeente Veldhoven eindverantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet. Deze bestaat uit vier deelprogramma’s en een groot aantal projecten en activiteiten. Het betreft een omvangrijke veranderopgave, met uitdagingen in de bovenstroom (omgevingsvisie, werkprocessen, ICT) en de onderstroom (attitude en gedrag). De Omgevingswet is feitelijk een vehicel voor een belangrijke verandering van de organisatiecultuur. Gericht op meer flexibiliteit in de samenwerking met burgers en ondernemers en ruimte geven aan initiatieven. Meer participatie. Beleidsregels en verordeningen verminderen én integreren. Van een ‘nee, tenzij’ naar een ‘ja, mits’ houding. Dat vraagt veel van alle betrokkenen. Langdurige interim-opdracht.
    • Ondersteunen van een waterschap bij het realiseren van haar ambitie om slagvaardiger te zijn. Met Regieteam in een aantal sessies analyse gedaan van huidige problematiek, gewenste toekomst bepaald, en eerste veranderstappen vormgegeven. Daarbij een systemische aanpak gebruikt, waarbij is ingezoomd op de achterliggende problematiek bij het gebrek aan slagvaardigheid. Wat probeert de organisatie te beschermen door niet slagvaardig te zijn? Wat is de betekenis daarvan voor de organisatie? Hoe ziet de winst-verlies balans eruit als de Dommel slagvaardiger wordt? En wil men, alles overwegende, die beweging maken?
    • Organisatieontwikkeling bij de Griffie van een gemeente. Aantal sessies met de Griffie, gericht op het optimaliseren van de samenwerking. Zowel gericht op huidige teamdynamiek en (doorbreken van) patronen in de onderstroom, als op vormgeven van de gewenste toekomst. Combinatie van teamsessies en persoonlijke coaching.
    • Vormgeven verbindende samenwerking bij afdeling binnen Gemeente Amsterdam. Binnen een van de afdelingen van de Gemeente Amsterdam laat de samenwerking tussen de teamleiders te wensen over. Samen met Hubé Advies wordt de teamdynamiek onderzocht, waarbij een systemische aanpak wordt gebruikt. Het traject omvat teamsessies, interviews, intervisie en coaching.  Het richt zich op een analyse van de huidige teamdynamiek, het doorbreken van bepaalde patronen en op het vormgeven en realiseren van de gewenste toekomst. 
    • Strategische ondersteuning Waterschap Rijn en IJssel. Ondersteuning van de directie op het gebied van organisatieontwikkeling, in het bijzonder strategische personeelsplanning. Centraal is de opgave om gezien alle ontwikkelingen ook in de toekomst te beschikken over voldoende mensen om de noodzakelijke continuïteit, wendbaarheid en veerkracht te borgen. Om daaraan richting te geven is het nodig ook de visie en een aantal strategische uitgangspunten op het gebied van de organisatie tegen het licht te houden. Immers, die geven de kaders voor een strategisch personeelsplan. Omvat aantal werkconferenties met DT en MT, en het opstellen van een strategisch personeelsplan.